Zapraszamy na zdjęcia w naszej walentynkowej Fotobudce! Udział w projekcie Zapraszamy! Posiadamy szeroki wybór pozycji książkowych! Klub planszówek Lekcja biblioteczna :)

Deklaracja dostępności

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-27.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej dostępne są w wersji cyfrowej. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-10.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.biblioteka.wolczyn.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Małgorzata Pieńkowska, migbpwolczyn@wolczyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 5560801. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-250 Wołczyn, Sienkiewicza 5
Tel.: 77 556 08 43, 77 556 08 01
E-mail:
Strona internetowa: biblioteka.wolczyn.pl

Dostępność architektoniczna

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna mieści się przy ulicy Sienkiewicza 5 w Oleśnie. Budynek jest trzykondygnacyjny, ale biblioteka mieści się na parterze. Obiekt biblioteczny posiada podjazd/podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu bocznym (do Oddziału dla Dzieci), bezpośrednio z podjazdu, zamontowany jest dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika biblioteki.

 • Dostosowanie korytarzy

Korytarze w MiGBP w Wołczynie są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób
z niepełnosprawnościami.

 • Dostosowanie wind

W budynku nie są dostępne windy.

 • Dostępność pochylni

W budynku nie są dostępne pochylnie.

 • Dostępność platform

W budynku nie są dostępne platformy.

 • Dostępność informacji głosowych

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

 • Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

 • Dostosowanie parkingów

Parking dostępny jest obok budynku, przy ul. K. Miarki.

 • Prawo wstępu z psem asystującym

W MiGBP w Wołczynie istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

Siedziba MiGBP w Wołczynie posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Filie MiGBP w Wołczynie
 • Filia w Komorznie, ul. Główna

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 11.00 – 15.00

Budynek, w którym mieści się filia biblioteki w Komorznie, posiada podjazd/podejście dla osób
z niepełnosprawnością oraz wózków.

 • Filia w Szymonkowie, ul. Młyńska – budynek OSP, I p.

Godziny otwarcia: poniedziałek, środa – 16.00 – 19.00; piątek – 16.00 – 20.00

Budynek OSP, w którym mieści się filia biblioteki nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością oraz  wózków.

W żadnej z filii nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Newsletter
Kalendarz
Facebook